Artikelen

21-10

Natoer Nijs oktober 2021


De herfst is nu al ver gevorderd. De natuur maakt zich klaar voor de naderende winter. In vergelijking met vroegere jaren lijkt het dat de herfst later begint. Veel nog bloeiende planten, trekvogels die later doorkomen (of zelfs nog moeten komen), vlinders die nog volop vliegen enz.

Diverse instanties welke met natuur te maken hebben, geven dit ook aan. Er zijn ook wel opvallende waarnemingen die dit bevestigen. De maand oktober was nog vrij zacht. Dat betekent dat trekvogels uit noord- en oost Europa nog moeten komen (of helemaal niet!). Tekenend is het nog zeer kleine aantal Kramsvogels en Zanglijsters, die normaal in grote aantallen doortrekken. Ook opvallend is het kleine aantal Goudhaantjes. Koperwieken en Kepen zijn wel in flinke aantallen gemeld. In onze bossen zitten weer behoorlijke aantallen Sijsjes en ook Kruisbekken. Op mooie zonnige dagen eind oktober vliegen er nog flink wat vlinders, zoals Citroenvlinder, Dagpauwoog, Kleine Vos en Atalanta. Ook libellen, zoals Paardenbijter en Heidelibellen vliegen nog.

Ik meldde hierboven dat sommige vogelsoorten niet (meer) komen. Dit gaat vooral op voor de Bonte Kraai, die jaren geleden in flink aantal in ons land verscheen (vooral in de oostelijke provincies), maar ook de aantallen Kleine Rietganzen, Kramsvogels en eendensoorten als Brilduiker, Zaagbekken en Nonnetjes blijven achter. Een teken? Ik vermoed van wel. Afwachten wat de toekomst gaat brengen.     

 

WaarnemingenVogels:

-Twee Zeearenden cirkelden op 9 oktober in de middag boven de Slotplaats. Mooi dat mijn familieleden de vogels ook zagen. Het blijft toch een unicum om deze imposante roofvogels hier te zien. In mijn logboeken kom ik overigens nog vijf waarnemingen boven ons dorp tegen van deze soort.

 

Zeearend

- Bladkoninkjes werden deze maand gemeld uit Wijnjewoude (2), de Merskenheide en in de Slotplaats. Dit vogeltje is uitsluitend een schaarse doortrekker, en verblijft meestal in groepen mezen en goudhaantjes. Het vogeltje wordt vaak gevonden op de roep, een scherp en doordringend swiest, anders dan de Tjiftjaf, die ook vaak in dergelijke groepen te vinden is.

 

Bladkoning

-Drie Brilduikers (zie boven) werden gezien op de Duurswouderheide, Waskemeer. De vogels zijn nog in het zgn. eclipskleed, het ruikleed. Later in het najaar komt het winterkleed dan tevoorschijn.

-Tientallen Kepen foerageren voorin de Slotplaats, met tientallen Vinken. Het roepje kehp is kenmerkend.

-Een Klapekster werd op 26 oktober gezien op de Duurswouderheide. Ook een Blauwe Kiekendief (adult man) werd daar jagend gezien.

 

Blauwe Kiekendief

Dagvlinders:

Nog steeds aktiviteit van dagvlinders. Vooral op zonnige dagen. Het gaat dan om Dagpauwoog en Kleine Vos (beiden overwinteraar) op zoek naar overwinteringsplekken. Soms ook nog een Gehakkelde Aurelia. Verder ook nog Atalanta en Citroentje.

Paddenstoelen:

Veel paddenstoelen. Op mijn oproep in de vorige uitgave is niet gereageerd. Jammer. Het zoeken en fotograferen van paddenstoelen is een prachtige belevenis. Voor degene die is ge-interesseerd, verwijs ik naar de onderstaande tip.
Hier ook veel foto s.

 

Nevelzwam
 

Gewone Hertenzwam

Tip:

De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website:
www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.

Verder kunt u een kijkje nemen op
www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging.
Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op:
. Tel nr. 542017

 
Koert Scholten / oktober 2021

« terug naar overzicht artikelen