Artikelen

23-06, 07, 08

Natoer Nijs over Juni, Juli, Augustus

Inmiddels is de zomer grotendeels voorbij en genieten we van het nazomerweertje. Veranderingen in de natuur zijn dan ook merkbaar. Veel planten uitgebloeid, Bladeren van bomen zijn vaak aangevreten door roesten en mijnen van insecten (hierover straks meer). Vogels, en dan vooral steltlopers, zwaluwen en zangers zijn alweer volop op trek. Gierzwaluwen zijn al flink in aantal richting zuid vertrokken. Paddenstoelen schieten als paddenstoelen uit de grond (Tja het gezegde geeft dat nou eenmaal aan...). Na de gortdroge junimaand gaf ik niet veel voor de paddenstoelen, maar gelukkig heeft de regen, wat dit betreft, geen roet in het eten gegooid.

Bladmijnen en roesten:
Bladmijnen zijn als het ware gangetjes in het loof van bladeren, die zijn gemaakt door o. a. micro-nachtvlinders (bladrollers en motten), kevers en mineervliegen. Door het wegvreten tussen de twee bladhelften, ontstaan die mijnen. De rupsjes groeien, waardoor de gangen vaak breder worden. Uitwerpselen blijven vaak in de gangen en dat is goed te zien. Na volgroeid te zijn verlaten de rupsen de mijnen en verpoppen zich dan op de grond. Sommige soorten verpoppen echter in de mijnen. Er zijn o.a. Gangmijnen: (kronkelende gangetjes), Vouwmijnen: (Min of meer plooitjes in het blad), Blaasmijnen: Een soort vlek in het blad als een blaas en vaak doorschijnend, Vlekmijnen: Vaak gemaakt door kokermotten. Er valt nog veel meer van te vertellen, maar voor de ge-interesseerde is er veel informatie te vinden op Google.

Vrijwel elke plant heeft zo zijn eigen mineerders, waardplant genoemd, maar daar kun je niet prat op gaan. Er is een werkgroep die zich bezighoudt met onderzoek van deze mijnen. Wat leuk is, is dat ook in je eigen tuin op struiken, bomen en planten die mijnen kunnen voorkomen. Kijk er eens naar. Om te determineren is het belangrijk een goede foto te maken van zowel de boven- als de onderkant van de mijn. Natuurlijk is ook de vermelding van de waardplant belangrijk. Bijgaand nog enkele foto.s van deze mijnen: Een gangmijn van de Akenmineermot en een vlekmijn van de Potloodmot. (Beide zijn nog niet bevestigd als soort).

 

Akenmineermot foto: Koert Scholten
 

Potloodmot foto: Koert Scholten
 

Waarnemingen:

Vogels:

Appelvink: Lijkt het vrij aardig te hebben gedaan in onze omgeving, gezien meerdere meldingen, ook van jonge vogels, waarvoor dank.

Een paartje Dodaars heeft gebroed in het plasje aan de oostkant van de Zwarte Singel. Er zijn twee of drie jonge vogels gezien.

Kruisbekken laten zich horen en zien in de Slotplaats en de duinen. Het zal gaan om vogels uit noord-Europa. De Kruisbek is een zeer vroege broedvogel (vaak al in januari) en gaat vaak na het broedseizoen richting zuid. Niet uitgesloten is dat er ook enkele vogels bij zitten die in onze omgeving hebben gebroed. Tijdens broedvogeltellingen dit voorjaar zijn enkele zingende vogels gehoord. 

 

Kruisbek foto: Koert Scholten
 

Een IJsvogel wordt regelmatig gezien bij de vijver van Tiny Groustra in de Singels. Het vogeltje snapt regelmatig een visje mee.

Nog even Bijeneters: Er is in het weekend van 12 augustus een groep van plus minus 20 vogels gesignaleerd in de wijk Folgeren te Drachten. Deze prachtige vogel zwerft nu wat rond en kan zo ergens opduiken. Mogelijk heeft de soort gebroed in het Lauwersmeergebied.

 

Bijeneter foto: via via
 

Dan nog een Groene Bijeneter: Deze soort werd enkele uren gezien op het Fochtelo-erveen op 5 augustus. Ik ben meteen er heen gegaan en prachtig gezien. Het is pas de vijfde voor ons land.

 

Groene Bijeneter foto: Koert Scholten
 

Let de komende weken eens op doortrekkende en zwervende Roofvogels. Er zijn meldingen van o.a. Steenarend, Grijze Wouw, Rode Wouw, Wespendief, Vale Gier en ook Zwarte Ooievaar.

Dagvlinders: Vlinders hebben een slecht jaar. Vooral de witjes zijn behoorlijk afgenomen. Vrijwel zeker is dat de naslag van de droge zomer van vorig jaar. Ik zie trouwens ook maar weinig Landkaartjes, terwijl de aantallen Zandoogjes en Koevinkjes ook wel eens hoger zijn geweest. Een Grote Vos zat op 7 juli kort in mijn tuin en op 4 juli zag ik een Keizersmantel in het Wijnjeterper Schar. 

 

Keizersmantel foto: via via
 

Libellen: Ook libellen hebben een beste knauw gehad. In het voorjaar zag ik veel minder waterjuffers. Ook de grote Glazenmakers lijken flink afgenomen. De eens zo algemene Zwarte Heidelibel wordt nauwelijks meer gezien. Daarentegen lijken de Pantserjuffers het wel redelijk te doen.

Nachtvlinders: Veel meldingen als gevolg van het lichten op meerdere plekken. We krijgen zo een goed beeld van het voorkomen van deze soorten. Het is elke keer spannend om te zien wat je nu weer op je laken of in de emmer hebt.
Twee foto.s bijgevoegd van de Wollegras-uil (een zeldzame soort in de Led emmer bij Martin Manson) en een Dennenpijlstaart in mijn Led emmer. 

 

Wollegras-uil foto: Martin Manson
 

Dennenpijlstaart foto: Koert Scholten
 

Paddenstoelen: Enkele wandelingen in onze omgeving leverde alweer veel soorten op. Voor een overzicht verwijs ik naar onze site. Op 9 augustus kwamen we op plus minus 70 soorten.


Dit is slechts een greep uit de vele waarnemingen in onze contreien. Iedereen bedankt voor de meldingen en foto.s

Tip: De waarnemingen kunnen online worden bekeken op de website: www.natuur-bakkeveen.nl.
Kies de optie links en dan waarnemingen in Bakkeveen.
Verder kunt u een kijkje nemen op www.natuurverenigingen-opsterland.nl.
Op die site o.a. mededelingen en artikelen van onze vereniging. Meldingen graag weer bij Koert Scholten: Liefst online op: . Tel. 0516 - 542017.

 
Koert Scholten / augustus 2023

« terug naar overzicht artikelen