Artikelen

Inventarisaties weiland Slotplaats

Omvorming weiland: nu nulmeting biodiversiteit


Dambordvlieg (foto Koert Scholten)

In het weiland links achter de Slotplaats, achter de watermeter, zullen binnenkort werkzaamheden plaatsvinden. Onder andere wordt de laagte die zich daar bevindt verder uitgediept zodat er een poel ontstaat. Het doel van dit werk is onder andere het bevorderen van de biodiversiteit. 

Er zal daarnaast, bij de poel, een bijenhotel worden geplaatst met de mogelijkheid daarheen te gaan met groepjes kinderen, voor natuureducatie. Dit bijenhotel is door de Natuerferiening gemaakt en ter beschikking gesteld. 

in verband met de biodiversiteit heeft de Natuerferiening nu toestemming gekregen van Natuurmonumenten om een zogenaamde 'nulmeting' uit te voeren: een inventarisatie van wat er in dit weiland leeft en groeit, zodat later beoordeeld kan worden of de werkzaamheden inderdaad hebben geleid tot toename van biodiversiteit. 

Koert Scholten en Anja Kerkhof zijn bereid gevonden dit uit te voeren. 

 

Inventarisatie 1 Koert Scholten:


Boerenzwaluw

Het gebied (twee weilandjes gescheiden door een sloot) werd door mij op de late ochtend van 19 juli 2019 geinventariseerd om vast te stellen welke soorten planten, vogels, insecten (libellen) , reptielen en zoogdieren er voorkomen. De weersomstandigheden waren gunstig. Zonnig en plm. 20 gr C.

Hieronder per soortgroep alle vondsten:

VOGELS:

Op het terrein geen vogels, wel in de directe omgeving (bosrand, struiken etc), alsmede foeragerende vogels die gebruik maakten van het terrein.

Boerenzwaluw: 6 foeragerend.

In de houtwallen: Tjiftaf, Winterkoning, Merel, Zanglijster, Koolmees, Pimpelmees, Zwartkop, Holenduif, Grote Bonte Specht, Gaai, Boomkruiper, Boomklever en Appelvink.

Te verwachten is dat met de aanleg van een dobbe, foeragerende vogels op water, zullen toenemen. O.a.zijn dat waterdrinkende bosvogels, maar ook bijv. doortrekkende steltlopers als Bosruiter, Oeverloper, Witgatje, Watersnip e.a.. Misschien kunnen hier nog wat wilgen en lage struikjes worden toegevoegd voor dekking tov. roofvogels. 

 

Inventarisatie 2 Koert Scholten


Grote Egelskop (foto Koert Scholten)

PLANTEN:

Een forse lijst hieronder. Geen opvallende soorten.

Langs en in de sloot: Grote Wederik, Watertorkruid, Veenwortel, (Zwarte) Tandzaad, Kikkerbeet, Wolfspoot, Grote Egelskop, Waternavel, Grote Kroosvaren (exoot), Eendenkroos sp. , Liesgras, Rietgras, Mannagras, Vlotgras, Grote Lisdodde, Zwarte Els en Bos x Grauwe Wilg.

Op de weitjes: Weinig opvallende soorten: Scherpe Boterbloem, Grote Brandnetel, Hondsdraf, Witte Klaver, Madelief, Paardenbloem, Basterdwederik spec; Veldzuring, Ridderzuring, Krulzuring (1), Kluwenhoornbloem, Gewone Hoornbloem, Hennepnetel, Grasmuur, Pitrus, Gewone Rolklaver, Ruw Beemdgras,

En op het niet gemaaide stuk o.a. Grote Vossenstaart, Ruw Beemdgras, Kropaar, Rood Zwenkgras, Gladde en Gestreepte Witbol.

 

Inventarisatie 3 Koert Scholten


Gewone Oeverlibel (foto Koert Scholten)

INSECTEN:

De libellenvallen direct op, vooral boven het niet gemaaide stuk. Hiero.a. Grote Keizerlibel (4); Platbuik (2); Viervlek (1); Steenrode Heidelibel (10); Bloedrode Heidelibel (1); Vroege Glazenmaker (1); Gewone Oeverlibel (6); Watersnuffel (2). 

Bij en direct om de sloot dan verder nog: Azuurwaterjuffer (enkele); Gewone Pantserjuffer (enkele).

Overige insecten (voor wat het waard is, aangezien deze afhankelijk zijn van de planten), vooral Watertorkruid, Wederik, Rolklaver.

Vliegen: Ruswortelvlieg, Lijkenvlieg, Dambordvlieg, Goudoogdaas, Regendaas, Weideschorpioenvlieg, Langlijfje, Blinde Bij; Arge ustulata; hartigia spec.;

 

Inventarisatie 4 Koert Scholten


Gewone Smalboktor (foto Koert Scholten)

Kevers: Kleine Rode Weekschild (talrijk); Groen Zuringhaantje (op Pitrus) en Gewone Smalboktor.

 

Inventarisatie 5 Koert Scholten

Vlinders: 

Ik begreep dat mw. Kerkhof ook deze inventarisatie zal gaan doen. Toch heb ik natuurlijk de vlinders niet vergeten en noem ik alvast: Citroenvlinder, Landkaartje, Bruin Zandoogje; Koevinkje; Klein Koolwitje.

Enkele microvlinders en overdag vliegende nachtvlinders: Sint Jansvlinder (1); Blauwooggrasmot (talrijk); Kroosvlindertje (sloot); Elzenzilvervlekmot (sporen op elzenblad).

 

Inventarisatie 6 Koert Scholten


Poelkikker (foto Koert Scholten)

Zoogdieren: Sporen van Mol (bulten); Veldmuis;

Reptielen en Amfibien: Gewone pad (1); Poelkikker (50, algemeen)

Ik sluit af met de mededeling dat het leuk was om te inventariseren.

 

Inventarisatie 1 Anja Kerkhof

Inventarisatie van vlinders 22 juli 2019 van 10.45 tot 11.20 in het weiland dat Natuurmonumenten laat omvormen tot natuurontwikkeling. Temperatuur 22 graden, 7/8 bewolkt, 3 westenwind, zonnetje versluierd maar wel te zien, motregen.

 

Inventarisatie 2 Anja Kerkhof


Landkaartje op Hondsdraf (Foto Anja Kerkhof)

Waarnemingen:

1 Bont Zandoogje, 1 Landkaartje op Hondsdraf (zie foto),

6 Grasmotten, en 1 Kroosvlindertje. 

 

Inventarisatie 3 Anja Kerkhof


Eitjes klein Koolwitje (Foto Anja Kerkhof

40 eitjes van het Klein Koolwitje

 

inventarisatie 4 Anja Kerkhof


Grote Bonte Specht

Ik hoorde de groene specht en de grote bonte specht, zag 2 buizerds

Op het veld niet zoveel bloemen, maar wel: witte klaver, scherpe boterbloem, veldzuring, hondsdraf, margriet, grote brandnetel, veldzuring

Aan slootrand of in het water: grote egelskop, wederik, wilde peen, wondklaver

Ik hoorde kikkers en zag krekels, op de wilde peen zweefvlieg, wesp, bijen, en nog andere insecten die ik niet bij naam ken, in het veld kruisspin en haantjes. 

 

Verschillen


Kleine Rode Weekschild Foto Koert Scholten)

Beide inventarisaties verschillen nogal. Dit kan te maken hebben met de weersomstandigheden op de beide dagen van inventariseren. 

 
Natuerferiening Bakkefean e.o. / juli 2019

« terug naar overzicht artikelen